General Terms & Conditions

Contents

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

  Supiore:

  Supiore B.V. , de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Supiore kan tevens aangemerkt worden als verhuurder van vaartuigen.

  Huurder: 

  De persoon die met Supiore een overeenkomst aangaat of aan wie Supiore een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten van Supiore. Het door Huurder zonder commentaar aangaan van een overeenkomst waarbij naar deze algemene voorwaarden verwezen wordt geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldig plaats hebben indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf overeen komen.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 5. Supiore behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Huurder een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 2. Algemene regels

 1. Supiore verhuurt vaartuigen. Huurder dient zich conform deze algemene voorwaarden te gedragen en te allen tijde zorg te dragen voor naleving van alle in de algemene voorwaarden opgenomen regels door alle opvarenden. Indien blijkt dat Huurder (of een persoon uit het gezelschap van Huurder) zich niet conform de algemene voorwaarden van Supiore gedraagt, behoudt Supiore zich het recht voor de overeenkomst met Huurder onmiddellijk te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 2. Supiore kent twee soorten geregistreerde gebruikers:
  (Betaald) Lidmaatschap: de Huurder betaalt lidmaatschapskosten en kan de beschikbaar gestelde boten van Supiore B.V. gebruiken voor een afgesproken aantal uur en vervolgens tegen een gereduceerd tarief een vaartuig huren. Gevaren uren worden achteraf middels automatische incasso geïncasseerd. Zie artikel 3 voor meer over het lidmaatschap;
  Geregistreerde gebruiker: door middel van een registratie kan de Huurder eenvoudig een vaartuig huren tegen de reguliere tarieven.
 3. Openingstijden van Supiore zijn van maandag tot en met zondag van in Amsterdam, Cruquiusweg 96G: 10.00 uur tot 22:00 uur. Gedurende deze openingstijden kan Huurder een sloep huren.
 4. Het  is mogelijk dat Supiore foto of videomateriaal maakt tijdens de vaartocht. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat u ermee akkoord dat Supiore B.V. dit materiaal voor commerciële doeleinden mag gebruiken.
 5. Supiore behoudt zich het recht voor om tijdens Koningsdag, de Gay Pride, het Prinsengrachtconcert en SAIL aangepaste dagtarieven te hanteren.
 6. Huurder dient 25 jaar of ouder te zijn.
 7. Vaartuigen zijn geschikt voor het vervoeren van maximaal 7 personen. Het is verboden om meer personen aan boord van het vaartuig te laten komen en alle eventuele gevolgen hiervan zijn voor rekening en risico van huurder. Supiore behoudt zich het recht om de borg in te houden wanneer er meer dan 7 personen aan boord van een vaartuig zijn geconstateerd.
 8. Het is verboden een vaartuig te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
 9. Het is niet toegestaan geluidsboxen mee te nemen aan boord, ook niet wanneer deze uitstaat. De sloep kan ontzegt worden wanneer toch een muziekbox aan boord wordt meegenomen.
 10. Huurder zal het vaartuig niet onbemand achterlaten tijdens of na de de huurperiode op een andere locatie dan de verhuurlocatie.
 11. Vaarregels:
 • Veiligheid gaat boven alles, neem geen risico.
 • Vaar altijd stuurboord (rechts) met een zodanige snelheid dat er geen hinderlijke golfslag ontstaat. Houdt u ten alle tijden aan de maximale snelheden.
 • Beroepsvaart (dus ook rondvaartboten) heeft altijd voorrang.
 • Zorg ervoor dat voor anderen duidelijk is in welke richting u vaart. Benader bruggen zo dat u zichtbaar bent voor eventuele tegenliggers.
 • Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs een vaartuig te besturen.
 • Als u in Amsterdam vaart, dan mag u niet varen op het IJ, Amsterdam-Rijnkanaal en de Kostverlorenvaart. De Kostverlorenvaart mag u wel oversteken. Kijk hierbij heel goed uit in verband met beroepsvaart.
 • U mag niet afmeren aan bomen, onder of aan bruggen en op plaatsen waar dat door middel van een verbodsbord wordt aangegeven.
 • Versterkt geluid is niet toegestaan op de sloepen en/of steiger.
 • Op en rond het water wonen mensen. Respecteer hun privacy. Veroorzaak geen overlast op het water of bij vertrek/terugkomst van de Supiore steiger.
 • Het is verplicht om voldoende reddingsmiddelen mee te nemen aan boord. Ieder boot is tenminste uitgerust met 7 reddingsvesten (in de boeg of onder de banken), één brandblusser (rechts vooronder) en een EHBO-doos (rechts vooronder). 

Artikel 3. Het lidmaatschap

 1. De Huurder die een lidmaatschap van Supiore afsluit, doet dit voor een periode van tenminste 12 kalendermaanden.
 2. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden gebruikt door derden. 
 3. Leden kunnen één vaartuig tegelijkertijd huren voor maximaal 5 aaneengesloten uren.
 4. Leden moeten het voertuig voor de aanvang van de huur gereserveerd hebben en kunnen maximaal één reservering in de toekomst maken, nadat de reservering is verstreken kan de abonnehouder een nieuwe reservering maken. 
 5. Leden kunnen het lidmaatschapsgeld eenmalig per jaar voldoen of per maand. In alle gevallen zal gebruik worden gemaakt van automatische incasso.
 6. De maandelijkse incasso vindt telkens plaats in de laatste week van de maand voorafgaand aan de maand waarop de incasso betrekking heeft (bijv. eind maart vindt de incasso plaats voor de maand april).
 7. Het bedrag van het jaar-lidmaatschap wordt bij aanvang van het abonnement in zijn volledigheid geïncasseerd, na 12 maanden wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met 12 maanden. 
 8. Het jaarlidmaatschap kan worden stopgezet 1 maand voor het einde van het lidmaatschap. 
 9. Bij aanvang van het lidmaatschap betaalt Huurder een borgsom van € 1000,00. De borgsom zal aan het einde van het lidmaatschap aan Huurder geretourneerd worden. Indien er sprake is van nog openstaande posten die te voldoen zijn via automatische incasso, zal de borgsom binnen 10 dagen na plaatsvinden van deze automatische incasso retour gestort worden. Eventuele terugboekingen van 1 of meerdere automatische incasso’s zullen worden verrekend met de borgsom.
 10. Opzegging van het lidmaatschap met maandelijkse betaling is mogelijk met een opzegtermijn van één kalendermaand voor het einde an het lidmaatschap. Terugbetaling van betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk. Het tussentijds opzeggen van een jaar abonnement is niet mogelijk. Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar sales@supiore.com.
 11. Het vaarseizoen van Supiore loopt van 1 maart tot en met 31 oktober. Van 1 november tot en met de laatste dag van februari houdt Supiore een beperkte hoeveelheid sloepen in de vaart in Amsterdam.

Artikel 4. De huurperiode: begin, verlenging, einde

 1. De huurperiode vangt aan op het vooraf overeengekomen tijdstip. Een Huurder die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om het vaartuig in ontvangst te nemen heeft geen recht op compensatie in de vorm van aanpassing van de huurperiode naar een latere eindtijd.
 2. Indien Huurder tijdens de vaart de huurperiode wil verlengen, dan dient er eerst telefonisch contact op te worden genomen met Supiore (020-6681770). Als de reservering verlengd kan worden (Supiore behoudt zich het recht voor dit te weigeren) dan is het reguliere uurtarief (zoals terug te vinden op de website van Supiore) van toepassing. Supiore zal de vaartocht dan verlengen tot het gewenste tijdstip.
 3. Indien Huurder het vaartuig aan het einde van de huurperiode niet op het afgesproken tijdstip terug brengt wordt voor alle extra tijd een dubbel uurtarief in rekening gebracht. Huurder is tevens gehouden tot het vergoeden van alle schade die door Supiore wordt geleden als gevolg van het niet tijdig retourneren van het vaartuig. Wanneer de huurder na sluitingstijd (22:00) de boot retourneert behoudt Supiore zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen.
 4. Huurder zal het vaartuig bij het einde van de huurperiode schoon en zonder afval teruggeven aan Supiore. Indien het vaartuig vuil wordt teruggegeven kan Supiore schoonmaakkosten in rekening brengen.
 5. Bij teruggave van het vaartuig dient Huurder het vaartuig goed aan te leggen met de daarvoor bestemde lijnen/karabijnhaken. Tevens dient Huurder de stekker opnieuw in het stopcontact aan te sluiten zodat het vaartuig onmiddellijk kan bijladen voor een volgend gebruik.
 6. In het geval Huurder het vaartuig eerder dan vooraf overeengekomen terugbrengt heeft de huurder geen recht op restitutie, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met Supiore (020-6681770 / sales@supiore.com)
 7. Het aanpassen van de vaarduur, start en -of eindtijden van de reservering kan enkel telefonisch (020-6681770) plaatsvinden met Supiore. Een aanpassing per email is mogelijk, alleen is deze pas van kracht wanneer deze ook per email is bevestigd (sales@supiore.com). Aan iedere andere vorm van communicatie met Supiore kunnen geen rechten worden ontleend en houdt Supiore zich het recht voor om de reservering te behouden onder de aanvankelijk overeengekomen reservering.
 8. De huurder dient het vaartuig aan het einde van de vaartocht terug te brengen naar de opstap locatie. Als niet anders is overeengekomen zullen er extra kosten in rekening worden gebracht, oplopend tot het borg bedrag, wanneer het vaartuig wordt achtergelaten op een andere locatie dan de opstap locatie.

Artikel 5. Catering

 1. Er kan tot 12 uur voor de vaartocht catering worden  besteld. Bestelling die binnen 12 uur voor de start van de vaartocht binnen komen kunnen worden geannuleerd door Supiore.
 2. Restitutie van reeds betaalde catering is niet mogelijk, ook niet bij het annuleren van de vaartocht.
 3. Een catering bestelling kan alleen worden uitgebreid (tot 12 uur voor de vaartocht), niet verkleind of gewijzigd.
 4. Bijbestelde catering via het bestelformulier kan dit verplaatsen op de verhuur locatie worden betaald, mocht dit niet mogelijk zijn dan worden de kosten verrekend met de borg. 

Artikel 6. Verplichtingen Supiore en Huurder

 1. Op het moment van aanvang van de huur zorgt Supiore ervoor dat Huurder kan beschikken over het betreffende vaartuig. Supiore draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert en dat het is voorzien van de overeengekomen veiligheidsuitrusting. De vaartuigen van Supiore zullen geschikt zijn voor het overeengekomen gebruik.
 2. Supiore draagt tevens zorg voor een passende verzekering van het vaartuig (wettelijke aansprakelijkheid & casco), geldend voor het overeengekomen vaargebied.
 3. Het is Huurder niet toegestaan het vaartuig af te staan aan derden. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk tot het moment waarop het vaartuig weer aan de (vertrek)steiger van Supiore is afgemeerd. Indien het vaartuig geactiveerd, dan wel niet geactiveerd, ergens anders dan aan de (vertrek)steiger is afgemeerd / achtergelaten, dan houdt Supiore zich het recht voor de volledige borg van 350,00 euro in te houden. Eventuele aanvullende kosten zullen worden verhaald op de Huurder.
 4. Huurder dient zich te conformeren aan alle van toepassing zijnde vaarregels. Indien Huurder niet op de hoogte is van de vaarregels dient Huurder contact op te nemen met Supiore. Huurder wordt geacht over alle vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor een veilige vaart.
 5. Huurder dient voor aanvang van de vaart te controleren of de volledige benodigde veiligheidsuitrusting aanwezig is. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dient hij Supiore hiervan op de hoogte te stellen voor aanvang van de vaart.
 6. Huurder zal het vaartuig gebruiken als een ‘goede huisvader’ en slechts gebruiken voor het doel waartoe het vaartuig naar haar aard geschikt is. Huurder mag geen veranderingen aan het vaartuig aanbrengen. Eventuele reparaties worden enkel en alleen door Supiore uitgevoerd tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 7. Supiore behoudt zich het recht voor de borg in te houden indien het vaartuig niet schoon is achtergelaten en/of er op een andere wijze een misdraging heeft plaatsgevonden door huurder (of een persoon uit het gezelschap van de huurder)
 8. Huurder zal het vaartuig met inachtneming van aanwijzingen en/of instructies van Supiore en/of gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van Supiore en/of gebruiksvoorschriften etc. is Huurder aansprakelijk.
 9. Tijdens vaartocht is Huurder bereikbaar op het telefoonnummer wat bij het reserveren is doorgegeven tenzij vooraf anders overeengekomen is met Supiore.
 10. Aan het einde van de huurperiode draagt Huurder het vaartuig over aan Supiore op de overeengekomen plaats en tijd. Het vaartuig, inclusief de aanwezige inventaris, dient dan in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode te verkeren.

Artikel 7. Borgsom en betaling

 1. Huurder betaalt aan Supiore een borgsom ter hoogte van €350,00. Deze borgsom zal na afloop van de huurperiode binnen 10 werkdagen aan Huurder geretourneerd worden. Huurder betaalt bij het plaatsen van de reservering het overeengekomen tarief aan Supiore.
 2. Een Huurder die lid is bij Supiore betaalt de borg van €350,00 eenmalig bij aanvang van het lidmaatschap. De borgsom zal bij het einde van het lidmaatschap binnen 10 werkdagen aan Huurder geretourneerd worden. Leden van Supiore betalen de borg, lidmaatschapsgelden en gevaren vaaruren middels automatisch incasso.
 3. Supiore is bevoegd de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van schade, overlast of indien Huurder het vaartuig niet op het afgesproken tijdstip aan Supiore teruggeeft, of in geval van overeengekomen verlenging. Extra en/of te veel gevaren tijd wordt dan naar evenredigheid verrekend met de borgsom waarbij afgerond wordt per 15 minuten.
 4. Supiore is bevoegd de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van overtreding van de regels (Zie artikel 2.10)
 5. Indien de Huurder de verschuldigde huur niet voldoet wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Supiore kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst ontbinden en het vaartuig onmiddellijk onder zich nemen. Supiore is gerechtigd de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag te berekenen en in rekening te brengen. Eventuele kosten die Supiore maakt – in en buiten rechte – om voldoening van de betaling van Huurder te verkrijgen komen voor rekening van Huurder.
 6. Kortingscodes : Er kan maximaal 1 kortingscode gebruikt worden per reservering, eventuele aanbiedingen kunnen in geen enkel geval gecombineerd worden.

Artikel 8. Schade en aansprakelijkheid

 1. Alle vaartuigen zijn verzekerd voor schade. Huurder betaalt aan Supiore een borgsom welke dient ter vergoeding voor het eigen risico in geval van schade.
 2. In geval van schade dient de Huurder Supiore onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij het niet (binnen een uur) melden van een schade wordt de volledige borg ingehouden en kan huurder geen aanspraak meer maken op de verzekeringen van Supiore. Als de schade hoger is dan de ingehouden borg wordt het aanvullende bedrag alsnog verhaald op de Huurder.
 3. Het niet-nakomen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden door Huurder kan leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en daaruit voortvloeiende kosten.
 4. Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Supiore, kan Huurder volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade zonder dat Supiore een beroep doet op haar verzekering.
 5. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.
 6. Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg-) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het overeengekomen vaargebied.
 7. Indien het vaartuig bij teruggave niet in dezelfde staat verkeerd als bij ontvangst, is Supiore gerechtigd om op kosten van Huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het vaartuig zich bij aanvang van de huurperiode bevond, tenzij de bedoelde kosten door de verzekering van Supiore worden gedekt. In dat geval is Huurder enkel het eigen risico (= de borgsom) verschuldigd.
 8. Supiore kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of (gevolg-)schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de huurovereenkomst tussen Supiore en Huurder, tenzij vaststaat dat dit letsel of deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Supiore en/of diens ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Supiore is in alle gevallen beperkt tot de hoogte het bedrag van de huurovereenkomst.
 9. Supiore is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die Huurder meeneemt op het vaartuig.

 

Artikel 9. Annuleringen

 1. Huurders die lid zijn bij Supiore hebben de mogelijkheid om kosteloos een vaartuig te annuleren, zelfs nog op de dag van de reservering tot uiterlijk 2 uur voor de gereserveerde tijd. Onderstaande artikelen zijn niet van toepassing op Huurders die lid zijn. Uitzondering op deze voorwaarde is dat reserveringen voor Koningsdag, SAIL & de Gay Pride niet geannuleerd kunnen worden.
 2. Een door een niet-lid gereserveerd vaartuig kan tot 48 uur voor aanvang van de reservering zonder opgaaf van reden worden geannuleerd. Huurder is in zulks geval 50% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Supiore verschuldigd. In het geval van een door het KNMI afgegeven weerwaarschuwing/alarm (code geel, oranje of rood), voor de desbetreffende provincie waar de vaartocht in plaats zou gaan vinden, de vaartocht kosteloos kan worden verzet naar een nader te bepalen datum, tot een jaar na geboekte datum. Dit onder de voorwaarde dat de betaling van de geannuleerde reservering dan zal worden omgezet in een tegoed. Er is dus geen sprake van restitutie van de betaalde gelden. Uitzondering is dat reserveringen voor Koningsdag, SAIL & Gay Pride niet geannuleerd kunnen worden.
 3. Vanaf 48 uur of korter voor aanvang van de reservering is annulering door huurder (betalende lenden uitgezonderd zie 8.1) niet meer mogelijk, tenzij er sprake is van een door het KNMI uitgegeven weeralarm (KNMI Code ROOD) voor de betreffende provincie waar de vaartocht plaats zou gaan vinden. In het geval van een annulering vanwege zeer slecht weer is Huurder 50% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Supiore verschuldigd. Huurder verkrijgt in een dergelijk geval echter ook de mogelijkheid om de reservering kosteloos te verzetten, onder de voorwaarde dat de betaling van de geannuleerde reservering dan zal worden omgezet in een tegoed voor een volgende keer. Er is geen sprake van restitutie van de betaalde gelden.
 4. Als u uw tocht wilt annuleren, kan dat door een email te sturen naar sales@supiore.com.

Artikel 10. Overmacht

 1. Supiore is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Supiore kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Huurder gehouden aan diens verplichtingen jegens Supiore tot aan dat moment te Supiore is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Supiore geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Supiore niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Supiore of van derden daaronder begrepen. Supiore heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.

Artikel 11. Klachten en geschillen

 1. Bij klachten dient Huurder Supiore hier binnen bekwame tijd schriftelijk met onderbouwing van op de hoogte te stellen.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Supiore en Huurder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Cadeaubon en vouchers

 1. Cadeaubonnen en vouchers kunnen niet voor geld worden ingewisseld of gerestitueerd.
 2. Een vaartocht kan niet worden geannuleerd wanneer deze met een cadeaubon of voucher is gemaakt. Wel is er vaak de mogelijkheid om deze reservering te verplaatsen naar een andere datum.
 3. Er is geen einddatum aan de geldigheid van de Supiore cadeaubon.
 4. Vouchers hebben een geldigheidsduur en bepaalde boekingsvoorwaarde zoals beschreven op de aankooppagina van de voucher.